اقسام جرائم در حکم کلاهبرداری چیست و چه مجازاتی درانتظار مرتکبین آن‌ها است؟

4 روز پیش
مشاوره حقوقی کلاهبرداری

مشاوره حقوقی کلاهبرداری علاوه‌بر آگاهی‌بخشی درزمینه جزییات حقوقی جرم کلاهبرداری مانند نحوه اثبات وقوع جرم، مستندات موردنیاز پرونده، نحوه تنظیم شکوائیه و مجازات قانونی کلاهبرداران، برای جرائم در حکم کلاهبرداری هم کارآمد است. منظور آن‌دسته از جرائمی است که اگرچه تمام شرایط جرم کلاهبرداری را ندارند، اما قانون‌گذار برای مرتکبین آن‌ها مجازات کلاهبرداری را مقرر کرده است. طیف متنوعی از جرائم در حکم کلاهبرداری هستند و آشنایی با آن‌ها اهمیت زیادی دارد. مطالعه این مطلب را از دست ندهید.

 

منظور از جرم کلاهبرداری چیست و چه شروطی برای تحقق آن مطرح است؟

کلاهبرداری را شاید بتوان پیچیده‌ترین جرم علیه اموال و مالکیت افراد دانست. فردی که با قصد مجرمانه، توسل به حیله و فریب و استفاده از وسایل و اعمال متقلبانه، اقدام به بردن اموال منقول یا غیرمنقول دیگران می‌کند را دراصطلاح حقوقی کلاهبردار می‌نامند. فرق این جرم با سایر جرائم اقتصادی این است که قربانی دراثر فریب‌خوردن، مال خود را با رضایت به مجرم می‌دهد.

مهم‌ترین شرط تحقق کلاهبرداری، بردن مال غیر درنتیجه مانور متقلبانه است.

 

این مطلب را بخوانید: آیا درباره جرم کلاهبرداری، انواع و مجازات قانونی آن می‌دانید؟

 

منظور از جرائم در حکم کلاهبرداری چیست و چرا به این عنوان نامیده می‌شوند؟

رفتارهای مجرمانه‌ای که به‌دلیل دروغ‌گویی مجرم و وارونه‌نشان دادن حقیقت نزدیک به جرم کلاهبرداری هستند، جرائم در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شوند. علت این نام‌گذاری این است که قانون‌گذار در مواد قانونی مختلف، مرتکب این‌دسته از اعمال را کلاهبردار نامیده و درنتیجه مجازات آن‌ها براساس عنصر قانونی جرم کلاهبرداری تعیین خواهد شد.

 

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری چیست؟

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری علاوه‌بر بیان جزییات مانور متقلبانه در این جرم، مجازات مرتکبین آن را بدین شرح بیان نموده است:

کلاهبرداری ساده: ردّ مال به صاحب آن، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار از قربانی اخذ کرده است.

کلاهبرداری مشدد:  ردّ اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال حبس، انفصال ابد از خدمات ‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار از قربانی اخذ کرده است.

 

 مشاوره حقوقی کلاهبرداری

 

آیا جرائم در حکم کلاهبرداری جزء جرائم قابل‌گذشت محسوب می‌شوند؟

براساس ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات کلیه جرائمی که در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شوند (بدون رعایت حد نصاب)  و شروع به این جرائم قابل تعلیق است.

 

جرائم در حکم کلاهبرداری دایره وسیعی از جرائم را شامل می‎شود. برای آشنایی با جزییات حقوقی بیشتر درباره این جرائم و نحوه طرح شکایت، می‌توانید مشاوره حقوقی کلاهبرداری تیم لامینگو را دریافت نمایید.

دریافت مشاوره حقوقی کلاهبرداری

 

جرائم در حکم کلاهبرداری در امور ثبتی کدام هستند؟

اول

ماده 105 قانون ثبت بیان می‌کند افرادی که مرتکب این جرائم می‌شوند کلاهبردار محسوب می‌شوند:

الف) هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده شده است.

ب)کسی‌که با‌ علم به‌این‌که به‌نحوی از انحاء سلب از او مالکیت شده است تقاضای ثبت نماید.

ج) اگر فردی در موقع تقاضا مالک ‌بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت، حاضر ‌برای تصدیق حق طرف نباشد.

دوم

در ماده 107 آمده است: هرکس نسبت به ملکی امین بوده است و به عنوان ‌مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.

سوم

ماده 108 به یکی دیگر از جرائم در حکم کلاهبرداری اشاره می‌کند: هرگاه فردی، شخصاً تقاضای ثبت ملک ننماید ولی به‌واسطه خیانت یا تبانی او ‌ملک به‌نام دیگری به ثبت برسد، اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد 105، 106 یا 108 باشد، شخص او و امین هردو به‌عنوان مجرم اصلی به‌ مجازات کلاه‌بردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی، متضامناً مسئول خواهند بود.

چهارم

‌ماده 109 قانون ثبت بیان می‌کند: هرکس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود.

پنجم

در ‌ماده 116 چنین آمده است: درمورد املاکی که به رهن یا اجاره داده‌شده، راهن یا تقاضادهنده مکلف است حق‌ طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید. اگر راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننمود، مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن به‌وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هر گاه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار ‌محسوب می‌شود.

 

این مطلب را نیز بخوانید: آیا درباره کلاهبرداری ملکی، شیوه‌های ارتکاب و مجازات آن می‌دانید؟

 

آیا انتقال مال غیر جزء جرائم در حکم کلاهبرداری است؟

به‌موجب ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی‌که مال غیر را با علم به‌این‌که مال غیر است، به‌نحوی از انحاء، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب می‌شود. هم‌چنین اگر انتقال‌گیرنده در حین معامله، عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع، برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود، اظهاریه به اداره ثبت ‌اسناد تسلیم ننماید معاون جرم کلاهبرداری محسوب خواهد شد. بنابراین مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری این افراد کلاهبردار بوده و مجازاتشان براساس این ماده تعیین خواهد شد.

 

این مطلب را نیز بخوانید: بررسی حقوقی فروش مال غیر

 

آیا جرم تبانی در بردن مال غیر هم در حکم کلاهبرداری است؟

افرادی که برای بردن مال دیگری باهم تبانی می‌کنند در حالت‌های زیر کلاهبردار محسوب می‌شوند:

1. هرگاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند، این اقدام آن‌ها توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری و در حکم کلاهبرداری است.

2. اشخاصی که به‌عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی ‌مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آن‌ها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاهبردار محسوب و علاوه‌بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شوند.

 

مطابق قانون تجارت چه مواردی جزء جرائم در حکم کلاهبرداری است؟

اول

ماده 92 قانون تجارت مصوب سال 1311 این افراد را در شرکت‌های مختلط سهامی در حکم کلاهبردار محسوب می‌کند:

الف) هرکس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام نماید، یا جعلیاتی ‌منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از این‌که
عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد.

ب) هرکس به‌طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام، اسم اشخاصی را برخلاف واقع به‌عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید.

ج) مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.

 

دوم

مطابق ماده 115 اگر فردی در شرکت‌های با مسئولیت محدود چنین اعمالی انجام دهد، مرتکب جرائم در حکم کلاهبرداری شده است:

‌الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید ‌برای ثبت شرکت بدهند، اظهار کرده باشند.

ب) کسانی که به‌وسیله متقلبانه، سهم‌الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

 

سوم

ماده ۲۴۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به جرم شایعی در شرکت‌های سهامی اشاره می‌کند که ازجمله جرائم در حکم کلاهبرداری است: هرکس با سوءنیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به‌صدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوءنیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب جرم در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 

اهمیت دریافت مشاوره حقوقی کلاهبرداری در این جرائم چیست؟

جرائم در حکم کلاهبرداری بسیار متنوع و بیش از این مواردی هستند که دربالا به آن‌ها اشاره شد. علاوه‌بر امور ثبتی، و شرکت‌ها، در بیمه، انحصار وراثت، ارز و… نیز می‌توان این جرائم را مشاهده کرد. به‌علت پیچیدگی جرم کلاهبرداری، اقسام آن و نحوه اثبات وقوع جرم و شکایت از کلاهبرداران، دریافت مشاوره حقوقی کلاهبرداری جزء بایدها محسوب می‌شود. تیم لامینگو با حضور جمعی از نخبگان حقوقی بهترین خدمات را برای شما آماده کرده است. همین امروز مشاوره حقوقی کلاهبرداری را دریافت کنید.

 

لطفاً نظرات و پرسش‌های خود را با ما مطرح نمایید و سایر مطالب بلاگ لامینگو را نیز مطالعه کنید.

0
برچسب ها :
نویسنده مطلب مریم زارع

دیدگاه شما

بدون دیدگاه