برچسب تمپلیت یعنی لامینگو به شما یک نمونه‌ قرارداد از پیش آماده تحویل می‌دهد بدون این که مرحله پرسش و پاسخ هوشمند طی شود.

برچسب هوشمند یعنی لامینگو پس از یک پرسش و پاسخ هوشمند، در لحظه برایتان یک قرارداد سفارشی (و نه یک تمپلیت از پیش آماده) تولید می‌کند.