پرسش خود را مطرح نمایید
۳۰ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۰۵

اعتبار قرارداد های آنلاین اما با امضای دستی

آیا قراردادهایی که به صورت آنلاین هماهنگ میکنیم ولی بعد توافق مشتری آن را پرینت کرده و برای ما پست میکند اعتبار دارد ویا باید حتما امضای دیجیتال باشد ?